REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW

AWD DANUTA HRYNKIEWICZ-SUDNIK

Z SIEDZIBĄ

PLAC GRUNWALDZKI 4 ELBLĄG 82-300

NIP 578-260-24-18

§ 1

1. Regulamin określa warunki i zasady wynajmu pojazdów lub zespołu pojazdów od Wynajmującego na podstawie zawieranych umów najmu.

2.Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez Wynajmującego, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie sprzeczności indywidualnej umowy najmu z niniejszym Regulaminem, wiążące dla stron są postanowienia umowne.

3. NAJEMCA – należy przez to rozumieć osobę wynajmującą samochód wskazany w Umowie;

WYNAJMUJĄCY – AWD DANUTA HRYNKIEWICZ-SUDNIK Z SIEDZIBĄ PLAC GRUNWALDZKI 4 ELBLĄG 82-300 NIP 578-260-24-18

NAJEMCA – Użytkownik oraz każdą osobę fizyczną wskazaną przez Najemcę w umowie najmu jako upoważnioną do prowadzenia samochodu lub osobę, której Najemca faktycznie powierzył prowadzenie pojazdu;

POJAZD LUB ZESPÓŁ POJAZDÓW – należy przez to rozumieć samochód lub przyczepę stanowiącą przedmiot umowy najmu zawartej przez Wynajmującego z Najemcą.

§ 2

NAJEMCA I UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM:

a. osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

b. ukończyła 21 lat,

c.przedstawi Wynajmującemu ważny dokument stwierdzający tożsamość osoby, tj. dowód osobisty i prawo jazdy.

Najemca przejmuje odpowiedzialność za wynajęty pojazd, w tym za działania i zaniechania użytkownika, od czasu odebrania pojazdu do jego zdania Wynajmującemu, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

§ 3

REZERWACJA POJAZDU I ZAWARCIE UMOWY

1.Najemca może dokonać nieodpłatnej rezerwacji pojazdu telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Wynajmującego.

 1. Warunkiem przystąpienia przez Wynajmującego do zawarcia umowy jest:

a) pozytywna weryfikacja danych Najemcy i/lub Użytkownika,

b) akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu przez Najemcę,

c) spełnienie warunków przewidzianych w § 2 ust. Regulaminu,

d) uiszczenie kaucji,

e) uiszczenie z góry opłaty za cały okres najmu pojazdu,

f) stwierdzi stan najmowanego pojazdu w protokole zdawczo-odbiorczym.

 1. W razie zawarcia umowy najmu przez więcej niż jednego Najemcę, odpowiedzialność wszystkich Najemców na podstawie umowy najmu jest solidarna.

 2. W przypadku braku możliwości dostarczenia pojazdu zgodnego z potwierdzoną przez Wynajmującego rezerwacją, wynikającego z przyczyn niezależnych od Wynajmującego; Wynajmujący nie ponosi żadnych konsekwencji. Przy przedpłacie za rezerwację przez Najemcę, Wynajmujący dokona zwrotu należności.

 3. Powyższa zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 4

WYDANIE I ZWROT POJAZDU

 1. Pojazd zostaje wydany w miejscu i czasie ustalonym przez Wynajmującego z Najemcą.

 2. Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w miejscu i terminie wskazanym w umowie najmu.

 3. Wydanie lub odbiór pojazdu w innym miejscu, niż określone w ust. 1 następuje za dodatkową opłatą, wskazaną w § 10 i zgodą Wynajmującego.

 4. Przez jedną dobę najmu należy rozumieć 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu, stwierdzonej umową wynajmu.

 5. Najemca powinien zgłosić zamiar przedłużenia okresu najmu Wynajmującemu najpóźniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu pojazdu. Warunkiem przedłużenia okresu najmu jest uzyskanie zgody Wynajmującego oraz uprzednie uiszczenie pełnego czynszu za dalszy okres najmu.

 6. Zwłoka za opóźnienie w zwrocie pojazdu skutkuje naliczeniem kary umownej:

a. do jednej godziny opóźnienie w cenie

b. każda godzina następna według cennika

oraz upoważnia Wynajmującego do odbioru pojazdu kierującemu w każdym miejscu i żądania zwrotu poniesionych kosztów.

7.Wszelkie koszty (w tym przede wszystkim holowania i naprawy pojazdu) w przypadku zwrotu lub pozostawienia niesprawnego lub uszkodzonego pojazdu obciążają Najemcę.

§ 5

STAN TECHNICZNY POJAZDU

 1. Stan techniczny pojazdu w chwili odbioru przez Najemcę jest stwierdzany protokołem zdawczo-odbiorczym. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu technicznego pojazdu, jego wyposażenia lub niezgodności z umową winny zostać stwierdzone. Brak zastrzeżeń stanowi akceptację pojazdu dostarczonego przez Wynajmującego jako zgodnego z umową.

 2. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o zaistnieniu awarii, podejrzenia awarii lub kolizji.

 3. Najemca nie jest uprawniony do samodzielnego wykonywania napraw pojazdu, „odpalanie od kabli” lub holowania pojazdu bez uprzedniej zgody Wynajmującego.

 4. Otwarcie maski silnika musi być zgłoszone wcześniej Wynajmującemu. Otwarcie komory silnika może trwać nie dłużej niż 10min. W innym przypadku zostanie wyzwolony sygnał alarmowy GPS, który może skutkować brakiem dalszej możliwości poruszaniem się pojazdem. W innym przypadku powoduje naliczenie kary umownej zgodnie z § 11.

§ 6

USZKODZENIA, AWARIA I KRADZIEŻ POJAZDU

 1. W razie uszkodzenia samochodu, kolizji lub wypadku Najemca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Wynajmującego. W przypadku kradzieży pojazdu, jego elementów lub wyposażenia, jak również dokonania zniszczeń na pojeździe – również najbliższą jednostkę Policji.

 2. Najemca jest zobowiązany w przypadku kolizji, wypadku do sporządzenia dokumentacji fotograficznej na miejscu zdarzenia i zebrać danych osobowych od świadków.

 3. Najemca zobowiązany jest do współdziałania z zakładem ubezpieczeń i Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumentów pojazdu Wynajmującemu.

 4. Najemca odpowiada za szkodę powstałą wskutek braku wykonania obowiązków ustępu poprzedniego, chyba że wykaże, iż brak jego współdziałania nie utrudnia Wynajmującemu dochodzenia roszczeń od osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody.

 5. W przypadku, gdy do kolizji albo wypadku doszło z winy Najemcy, Użytkownika lub innej osoby, której ww. powierzył pojazd, poza opisem zdarzenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Najemca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie kierującego pojazdem, przyznającego się do winy.

 6. W przypadku, o którym mowa w ustępie 3. niniejszego paragrafu, z kaucji uiszczonej przez Najemcę potrącana jest kwota odpowiadająca udziałowi własnemu Wynajmującego, stanowiącą część wartości szkody, jaką Wynajmujący zobowiązał się pokryć w momencie wystąpienia szkody zgodnie z umową dobrowolnego ubezpieczenia pojazdu od zdarzeń losowych (AC).

 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w majątku Wynajmującego, w tym również szkodę wynikłą z rekalkulacji składki dobrowolnego ubezpieczenia pojazdu od zdarzeń losowych (AC).

 8. W przypadku szkody, kaucja będzie zatrzymana do momentu wyjaśnienia i ustalenia przyczyn i sprawcy kolizji.

 9. W przypadku podejrzenia awarii lub uszkodzeń samochodu z winy Najemcy kaucja zostaje zatrzymana do momentu wyjaśnienia.

 10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.

§ 7

KAUCJA

 1. Przed zawarciem umowy, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kaucji dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego wynikających z umowy najmu, w tym w szczególności zapłaty czynszu za najem, odszkodowania za uszkodzenia pojazdu powstałe z winy Najemcy – pod warunkiem zawieszającym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 2. Kaucja wynosi w zależności od pojazdu od 500zł do 1500zł i jest płatna w gotówce, za pokwitowaniem odbioru.

 3. Wynajmujący zwraca kaucję Najemcy niezwłocznie po zwróceniu pojazdu oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zdania pojazdu.

 4. W przypadku zwrócenia pojazdu przez Najemcę w stanie niezgodnym z protokołem sporządzonym przy jego odbiorze lub w przypadku naruszenia obowiązków Najemcy, wynikających opisanych w § 8 Regulaminu, z kaucji zostanie potrącona kara umowna zgodnie z § 11 Regulaminu.

 5. W momencie zwrotu pojazdu, jeśli Wynajmujący stwierdzi lub podejrzewa usterkę, uszkodzenia ma prawo zatrzymać kaucję do momentu ustalenia kosztów naprawy.

§ 8

OBOWIĄZKI NAJEMCY

  1. Najemca zobowiązany jest do używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem.

  2. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy wraz z kluczykami, dokumentami oraz całym wyposażeniem samochodu. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że samochód jest wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.

  3. Najemca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez Użytkownika obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i umowy najmu i zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o tych obowiązkach oraz ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób innych, niż wskazane w umowie, którym powierza pojazd.

  4. Najemca zobowiązany jest do:

a) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

b) do codziennej kontroli stanu oleju w silniku, płynu w układzie chłodzenia, płynu hamulcowego oraz ciśnienia w ogumieniu,

c) tankowania paliwa na markowych stacjach paliw, zabrania się tanowania z wszelkiego rodzajów karnistrów, baniek itp.

d) przestrzegania dopuszczalnej ładowności pojazdu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie ładowności pojazdu.

e) właściwego zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą oraz bezwzględnego posiadania dokumentów pojazdu przy sobie i kluczyków do pojazdu. Zabrania się pozostawiania dokumentów pojazdu w pojeździe.

  1. W pojazdach obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, E-papaierosów, spożywania alkoholu i narkotyków oraz przewożenia zwierząt. Zakaz ten obowiązuje również Użytkownika i pasażerów pojazdu.

  2. W okresie trwania najmu pojazdu koszty zakupu paliwa ponosi Najemca. Najemca jest zobowiązany do uzupełnienia poziomu paliwa przed zwrotem pojazdu do stanu odpowiadającego jego ilości w chwili odbioru pojazdu, wynikającego z protokołu zdawczo-odbiorczego.

  3. Najemca zobowiązuje się do tankowania pojazdu tylko i wyłącznie na stacjach znanych koncernów petrochemicznych. Na żądanie Wynajmującego, Najemca winien okazać dokument sprzedażowy (paragon fiskalny, fakturę VAT).

  4. Wszystkie koszty uzupełniania płynu do spryskiwaczy, wymiany żarówek oraz naprawy ogumienia podczas eksploatacji samochodu ponosi Najemca. W każdym przypadku Najemca powinien uzyskać uprzednią zgodę Wynajmującego na dokonanie wymiany lub uzupełnienie płynu.

  5. Najemca jest obowiązany zwrócić samochód czysty w środku i na zewnątrz.

   10.Przemieszczanie się wynajętym pojazdem poza granice UE jest zakazane.

  6. Zakazane jest podnajmowanie, przekazywanie do używania lub udostępnianie pojazdu.

  7. Wynajmujący ma prawo skontrolowania sposobu eksploatacji pojazdu przez Najemcę.

  8. Najemcę obowiązuje dobowy limit kilometrów wpisany w umowę. Wynajmujący pobiera opłatę za przekroczenie limitu w wysokości określonej na umowie.

§ 9

OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący jest zobowiązany do wydania pojazdu czystego oraz przydatnego do umówionego użytku.

 2. Samochód w momencie wydanie będzie posiadał pełen bak paliwa.

 3. Pojazd dostarczony przez Wynajmującego musi posiadającego ubezpieczenie OC.

 4. Pojazd dostarczony przez Wynajmującego musi posiadać aktualne badania techniczne i na podstawie wiedzy Wynajmującego być sprawny.

§ 10

OPŁATY

 1. Wszelkie opłaty z tytułu najmu pojazdu płatne są z góry, w gotówce lub przelewem.

 2. Wynajmujący pobiera dodatkową opłatę za:

a.wydanie i zwrot pojazdu poza godzinami pracy określonymi: 30zł

b.wydanie i zwrot pojazdu poza siedzibą Wynajmującego: ustalenia indywidualne

c.przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr 50gr za kilometr

d.opłata za rezygnację z najmu na mniej niż 48 godzin przed datą rozpoczęcia najmu wynosi 100% zadatku

§ 11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY I KARY UMOWNE

 1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę w części, dotyczącej obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym w szczególności zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym następuje poprzez zapłatę kary umownej, określonej w niniejszym Regulaminie.

 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w kwocie przenoszącej karę umowną na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 3. Wszelkie kary, mandaty i obciążenia wynikające z najmu i użytkowania pojazdów wykryje lub otrzyma Wynajmujący, obciąży Najemcę z dodatkową opłatą 200zł

  4.Kara umowna w przypadku niewykonanie obowiązków, o których mowa w § 6 wynosi 1000zł

  5.Pozostałe kary umowne:

a. zagubienie, uszkodzenie lub utrata kluczyka, dokumentów pojazdu: 1000zł

b. zagubienie, uszkodzenie lub utrata tablicy rejestracyjnej: 500zł

c. złamanie zakazu palenia tytoniu, E-papierosów, spożywanie alkoholu lub narkotyków w pojeździe: 500zł

d. złamanie zakazu przewożenia zwierząt: 250zł

e. zwrot brudnego pojazdu: 150zł

f. bezumowne korzystanie z pojazdu: 1000zł

g. zatankowanie pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa: według cennika ASO

h. otwarcie klapy silnika powyżej 10min:1000zł

i. demontaż, podmiana części: według cennika ASO

j. holowanie pojazdu niesprawnego, uszkodzonego bez wcześniejszej zgody Wynajmującego:1000zł

6.Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody w przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania, zaniechania lub niedbalstwa oraz prowadzenia pojazd w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu.

7.Najemca zobowiązuje się do zwrotu pełnej wartości pojazdu w przypadku kradzieży pojazdu wraz z dokumentami pojazdu

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.

 2. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją i najmem pojazdów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

 3. W przypadku niestosowania się do postanowień regulaminu i powstania zobowiązania po stronie najemcy, najemca ponosi koszty windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajmującego kancelarie.